Przejdź do strony startowej                HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ
                  DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

MIESIĄC WYDZIAŁ
NAUK ŚCISŁYCH
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY WYDZIAŁ
PRZYRODNICZY
WYDZIAŁ
NAUK EKONOMICZNYCH
I PRAWNYCH
LISTOPAD 24 25 25 24
GRUDZIEŃ 22  23 23 22
STYCZEŃ 26 27 27 26
LUTY 2 3 3 2
MARZEC 23 24  24 23
KWIECIEŃ 27  28  28 27
MAJ 25 26  26 25
CZERWIEC 22 23  23 22
LIPIEC
doktoranci

x

 
Termin przelewu będzie podany w miesiącu kwietniu 2017 r.

xStudenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

1. Stypendium specjalne – wniosek można pobrać tutaj...
wnioski przyjmowane są w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które mieści się w budynku Biblioteki Głównej UPH przy ul. ks. J. Popiełuszki 9 w pokoju nr 137 (I piętro) w terminie do 14 października 2016 r. Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu),
zaświadczenie o posiadaniu konta (może być wydruk z konta internetowego),
załącznik nr 12 (wykaz załączonej do wniosku dokumentacji), który można pobrać tutaj...
kopię aktu małżeństwa (oryginał do wglądu) w przypadku osób, które zmieniły stan cywilny.

Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH w Siedlcach, który znajduje się tutaj... 

2. Stypendium socjalne (może być przyznane jeżeli dochód netto na członka rodziny nie przekracza 850 zł miesięcznie) – wniosek można pobrać tutaj... pozostałe załączniki można pobrać tutaj... (do wypełnienia według indywidualnej sytuacji studenta).

3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów wniosek... Załączniki do wniosku można pobrać tutaj...

Wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmowane są w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów w terminie do 14 października 2016 r.

4. Zapomoga – przyznawana jest studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie zapomogi można pobrać tutaj...
Do wszystkich wniosków należy dołączać załącznik nr 12, który można pobrać tutaj...
Wszystkie wnioski oraz załączniki dotyczące pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2016/2017 znajdują się tutaj...

5. Stypendia ministra
na rok akademicki 2016/2017. Informacje dotyczące stypendiów ministra dostępne są tutaj...

6. Stypendium w ramach programu "Aktywny Samorząd". W ramach programu „Aktywny Samorząd” studenci z niepełnosprawnością mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Moduł II. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Program realizowany jest przez jednostki samorządu w miejscu zamieszkania studenta (MOPR, PCPR). W Siedlcach program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla mieszkańców Siedlec) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dla osób zamieszkujących teren Powiatu Siedleckiego). Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w ramach Programu "Aktywny Samorząd" oraz formularze wniosków można uzyskać:
na stronie PFRON...
na stronie MOPR w Siedlcach...
na stronie PCPR w Siedlcach...

Wnioski przyjmowane są w terminie do 10 października 2016 roku.