Przejdź do strony startowej

Siedlecka Uczelnia jako pierwsza w Polsce wprowadziła integracyjny system kształcenia na poziomie wyższym. Inicjatorem programu Kształcenia i Rehabilitacji Studentów Niepełnosprawnych był ówczesny Rektor WSRP w Siedlcach, prof. dr hab. Lesław Szczerba.

Do koordynowania działań, mających na celu organizację procesu edukacyjnego studentów niepełnosprawnych zostało powołane Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 1994 roku pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej. 

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na naszej Uczelni jako jednostka ogólnouczelniana od stycznia 2001 roku. 

Pracownikami Centrum są:
Dyrektor Centrum: mgr Beata Gulati,
Konsultanci ds. studentów niepełnosprawnych: dr Aldona Kocyła - Łukasiewicz, mgr Anna Kowalczyk (psycholog), mgr Halina Grzeszczuk (tłumacz języka migowego).

Podmiotem oddziaływań naszego Biura jest student niepełnosprawny. Podstawą zarejestrowania w Centrum jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jednak podczas pobytu na uczelni niepełnosprawność mierzona jest możliwością samodzielnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym.

Zatem celem działań Centrum jest umożliwienie osobie niepełnosprawnej funkcjonowania w roli studenta na równych prawach. Oznacza to możliwość pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, życiu naukowym, społecznym, kulturalnym i sportowym. Wypracowanie i modyfikowanie systemu kształcenia osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach jest również celem Centrum.

Forma działań to patronat nad procesem dydaktycznym, koordynacja pracy jednostek wspomagających kształcenie osób niepełnosprawnych (takich jak pracownia logopedii, pracownia tyfloinformatyki, poradnia psychologiczna, pracownie rehabilitacyjne, biblioteka) oraz stymulowanie samodzielności i efektywności studiów osób niepełnosprawnych.
Obszar działań obejmuje trzy etapy:

DIAGNOZA
STUDIA
ABSOLWENT

DIAGNOZA to okres, kiedy osoba niepełnosprawna myśli o podjęciu studiów na wyższej uczelni, Dni Otwarte przeznaczone dla kandydatów prezentują przystosowanie do kształcenia osób niepełnosprawnych w uczelni; preorientacja do studiowania na określonych kierunkach to czas wywiadów z młodzieżą niepełnosprawną i jej rodzicami.

Kolejny moment to postępowanie kwalifikacyjne; osoby niepełnosprawne przechodzą takie same postępowanie kwalifikacyjne, istnieje jednak możliwość dostosowania formy egzaminu do niepełnosprawności (np. zamiana egzaminu ustnego na pisemny- w przypadku osób głuchych, zapis tekstu pismem Braille'a - dla niewidomych lub wydłużenie czasu pracy pisemnej - dla osób z niedowładem lub porażeniem kończyn górnych).

Dla nowo przyjętych studentów organizowane są Dni Adaptacyjne, mające na celu zniesienie problemów w komunikacji, podniesienie samooceny oraz utrwalenie pozytywnych relacji interpersonalnych, (często etap studiów poprzedzony był kontaktem tylko "face to face" w relacji nauczyciel uczeń w nauczaniu indywidualnym) dlatego funkcjonowanie w grupie studenckiej stanowi duży problem natury adaptacyjnej.

STUDIA to okres najobszerniejszych oddziaływań Centrum. Ma on charakter wielowymiarowej współpracy z jednostkami wspomagającymi proces kształcenia osób niepełnosprawnych (pracownia logopedii, pracownią tyfloinformatyki, pracowniami rehabilitacji, poradnią psychologiczną), projektowanie i weryfikacja procesu edukacji, współpraca z dziekanami poszczególnych wydziałów, dziekanatami, opiekunami poszczególnych lat z Działem Dydaktyki, pracownikami dydaktycznymi i administracyjnymi w zakresie informowania, propagowania i przybliżania idei integracji.

W wymiarze badawczym współpraca z Instytutem Pedagogiki, Katedrą Pedagogiki Integracyjnej w zakresie promowania i koordynowania badań dotyczących możliwości i warunków kształcenia integracyjnego oraz psychospołecznych problemów osób niepełnosprawnych, współorganizowanie spotkań, konferencji oraz imprez o charakterze integracyjnym.

W sferze usługowej przydzielania stypendiów specjalnych, porady w zakresie bieżących problemów studentów z nastawieniem na uczenie ich jak największej samodzielności, wydawanie zaświadczeń, informacja i poradnictwo.

W sferze naukowej promowanie działalności kół naukowych zrzeszających osoby niepełnosprawne, inicjowanie życia kulturalnego i stymulacja do osiągnięć w zakresie sportu.

W sferze społecznej mobilizacja do pracy nad sobą, akceptacji siebie, samodzielności oraz pełnego uczestnictwa w życiu społeczności studenckiej.

Centrum współpracuje również z przedstawicielami uczelni z zagranicy: Anglii i Danii. W ramach międzynarodowych programów złożone zostały projekty do "Leonardo da Vinci" i "Młodzież".

W sferze informacji i promocji kształcenia integracyjnego ukazywały się artykuły w prasie lokalnej, w czasopiśmie Cogito, Perspektywy, Głos Elbląga, Dziennik Elbląski oraz Biuletynie Informacyjnym Studentów w AGH, wytwórnia filmów edukacyjnych "Dydakta" nakręciła dwa filmy o uczelni "Integracja" oraz "Dzień z życia osoby niepełnosprawnej". Ukazały się materiały dotyczące wystawy "Widzieć, słyszeć, dotykać, wiedzieć" we współpracy z magazynem "Integracja", Fundacją "Bez barier" oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji przedstawiającej fotografie z życia osób niepełnosprawnych. Ponadto miały miejsce wywiady radiowe i telewizyjne.

ABSOLWENT w tym etapie interesują nas losy absolwentów: czy udało im się zdobyć pracę i osiągnąć życiowy sukces; kolejno wyposażenie studentów w takie umiejętności, które podniosą ich wartość na rynku pracy, znajomość przepisów prawnych dotyczących stanowisk dla niepełnosprawnych z funduszu PFRON; współpraca z potencjalnymi pracodawcami.

 

Opracowała: Beata Gulati